©2020 Sala Zabaw Arek, ul. Zacisze 22, 65-775 Zielona Góra

Pełen regulamin PDF

Klauzula informacyjna RODO

 

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Gości Sali Zabaw Arek w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 22 jest Centrum Gier i Zabaw z siedzibą we Wrocławiu, 53-615 ul Słubicka 18, NIP 929 10 73 881.

W pełni szanujemy i chronimy Państwa dane osobowe i prywatność, przestrzegając przepisów, które regulują ochronę danych osobowych, w tym w szczególności wymienionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także w Ustawi o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r.

Cel przetwarzania danych osobowych

Powierzone dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie na użytek realizowanych przez Salę Zabaw Arek usług. Klient dobrowolnie nam je przekazuje, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie, w związku z tym, że dane te są niezbędne do przygotowania i wykonania zamówionej prze Klienta usługi. Pozyskane dane osobowe służą do:

 1. zawierania, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych związanych z obustronną umową;
 2. realizacji czynności na podstawie zgody udzielonej w sposób świadomy i dobrowolny;
 3. realizacji obowiązków prawnych, które ciążą na Administratorze danych osobowych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, procedowania reklamacji;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 5. tworzenia analiz, zestawień, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora;
 6. realizacji pozostałych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz do wypełniania prawnie uzasadnionych potrzeb Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzaniu będą podlegać dane osobowe – imię. nazwisko, e-mail, numer telefonu i dane adresowe – ponieważ są one niezbędne do realizacji wymienionych powyżej celów i dane te Państwo dobrowolnie zgadzacie się udostępnić. 

Przekazane przez Państwa dane osobowe pozyskujemy w celu przygotowania oferty lub informacji, podpisania umowy, wystawienia Faktury VAT na sprzedawane usługi, czyniąc to każdorazowo na Państwa prośbę. 

Jednocześnie to Państwo jesteście uprawnieni do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Waszego dziecka poniżej 16 roku życia.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże w określonych sytuacjach może być konieczne np. ze względu na istotny cel związany z realizacją usługi np. jakim jest wypełnienie ewentualnych prawnych zobowiązań ciążących na naszej firmie np. w sytuacji  dziecka pozostawionego bez opieki w Sali Zabaw.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem wymienionych w polskim lub europejskim prawie służ państwowych w sytuacji ewentualnej kontroli. W szczególności dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko instytucje uprawnione na mocy prawa lub osoby upoważnione przez nas – personel Sali Zabaw Arek, który musi mieć umożliwiony dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. 

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane najdłużej przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym wyraziliście Państwo zgodę na ich udostepnienie i przetwarzanie.

Prawa Klientów Sali Zabaw Arek

 1. Mają Państwo prawo do dostępu do powierzonych nam danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia. W celu skorzystania z tych praw prosimy o kontakt pod adresem: salazabawarek@interia.pl
 2. Uwzględniając Państwa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zobowiązujemy się do przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w sytuacji bardzo ważnych i prawnie uzasadnionych okoliczności, nadrzędnych wobec Państwa interesów oraz praw i wolności.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszyło przepisy krajowe i/lub europejskie dotyczące ochrony danych osobowych. Skargę możecie Państwa wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Wszelką korespondencję w sprawie Państwa danych osobowych prosimy przesyłać na poniższe dane teleadresowe: Sala Zabaw Arek, ul. Zacisze 22, 65-775 Zielona Góra; tel. 68 453 70 88, e-mail: salazabawarek@interia.pl

 

Regulamin organizacji urodzin

 1. Niniejszy Regulamin organizacji przyjęć urodzinowych określa prawa i obowiązki organizatora oraz osób, które uczestniczą w przyjęciu mającym miejsce w Sali Zabaw Arek.

 2. Wpłata zadatku (przelewem, kartą, gotówką) jest jednoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu organizacji urodzin, stanowiąc jednocześnie integralną część zawartej umowy urodzinowej.

 3. Organizatorem przyjęcia urodzinowego jest osoba, która dokonała rezerwacji takiej usługi w Sali Zabaw Arek i w imieniu własnym zaprasza na nią gości tj, dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych, przy czym ich liczba nie powinna przekraczać liczby dzieci obecnych na przyjęciu.

 4. Organizator ponosi wszelką odpowiedzialność za zaproszonych przez siebie gości do Sali Zabaw Arek.

 5. Organizator przyjęcia zobowiązany jest do stawienia się w recepcji Sali Zabaw na 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia.

 6. Dzieci, które uczestniczą w przyjęciu bez obecności swojego rodzica/prawnego opiekuna pozostają pod nadzorem organizatora przyjęcia.

 7. Organizator przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom pozostawiającym dziecko na urodzinach informację z numerem telefonu do siebie-Organizatora oraz godzinę zakończenia przyjęcia.

 8. Wykupienie biletu urodzinowego upoważnia do korzystania z wszystkich atrakcji Sali Zabaw poza automatami na monety.

 9. Organizator przyjęcia może skorzystać z dodatkowo płatnej usługi – pomocy Asystenta Urodzinowego lub Animatora.

 10. Organizator urodzin zobowiązany jest przebywać na terenie Sali Zabaw przez cały czas trwania przyjęcia, aż do czasu opuszczenia obiektu przez ostatniego uczestnika przyjęcia lub upewnienia się, że pozostaje on pod nadzorem rodziców/prawnych opiekunów.

 11. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w Recepcji Sali Zabaw w dniu przyjęcia urodzinowego. Reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia jest potwierdzenie wniesienia opłaty za tę usługę oraz wypełnienie protokołu reklamacyjnego. Odpowiedź na złożoną reklamację nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 12. Rezerwacja wstępna terminu przyjęcia urodzinowego jest ważna od momentu dokonania rezerwacji przez następne 3 dni.

 13. W okresie świątecznym obowiązują ceny weekendowe.

 14. Przy podpisaniu umowy należy wpłacić zadatek w wysokości 200,00 zł w Recepcji Sali Zabaw lub przelewem na konto Centrum Gier i Zabaw, 53-615 Wrocław, ul. Słubicka 18, numer konta Bank Millennium 34 1160 2202 0000 0000 4938 2407. W tytule przelewu należy wpisać godzinę i datę przyjęcia oraz imię dziecka i przesłać potwierdzenie przelewu na adres e-mail: salazabawarek@interia.pl.

 15. Uiszczenie zadatku jest gwarancja dokonania rezerwacji. Nie należy opłacać całej wartości usługi przed przyjęciem. Pozostałą kwotę należności opłaca się w dniu przyjęcia.

 16. W przypadku anulowania rezerwacji terminu przyjęcia urodzinowego zadatek nie podlega zwrotowi.

 17. Liczba uczestników na przyjęciu mniejsza niż minimalna liczba osób nie skutkuje obniżeniem opłaty za minimalną liczbę uczestników przyjęcia.

 18. Organizator dokonuje opłaty za faktyczną liczbę uczestników przyjęcia nie mniejszą jednak niż minimalna ich liczba.

 19. W przypadku przybycia większej liczby gości niż deklarowana Organizator dopłaca za każdą kolejną osobę zgodnie z obowiązującym cennikiem biletów urodzinowych.

 20. Wszelkie zmiany dotyczące liczby zaproszonych gości, dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej dzień przed przyjęciem do godziny 18.00, dzwoniąc pod nr. tel. 68 453 70 88.

 21. Przełożenie terminu przyjęcia bez konsekwencji utraty zadatku możliwe jest dwukrotnie na trzy dni przed terminem pierwotnie ustalonym.

 22. Organizator przyjęcia zobowiązuje się poinformować pracownika Recepcji o wszelkich szczególnych wymogach, takich jak: niepełnosprawności psycho-ruchowe, alergie lub inne przeciwskazania w odniesieniu do dzieci uczestniczących w przyjęciu. Przekazanie takich informacji powinno nastąpić nie później niż 3 dni przed datą przyjęcia.

 23. W sytuacji, gdy realizacja umowy jest niemożliwa z przyczyn niezależnych, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, zadatek zostanie zwrócony przelewem na wskazane przez klienta konto bankowe. Środki zostaną przelane w terminie 60 dni od dnia złożenia pisemnej decyzji klienta o rozwiązaniu umowy. Klient ma możliwość przeniesienia urodzin na inny termin lub otrzymania vouchera na poczet realizacji usług w innym terminie.

 24. Istnieje możliwość wniesienia przez Organizatora własnego ciasta (kupionego lub własnego wyrobu) i owoców. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne Organizator urodzin zobowiązany jest do okazania dowodu zakupu wnoszonego na obiekt tortu/ciasta lub do przekazania w Recepcji Sali Zabaw oświadczenia o własnej odpowiedzialności za wnoszone i przygotowane przez siebie wypieki.

 25. Bezpośrednio po zakończeniu przyjęcia urodzinowego Organizator zobowiązany jest spakowania wszelkiego należącego do niego mienia. Poczęstunek bezpośrednio po zakończeniu przyjęcia jest utylizowany, jeżeli Organizator nie zgłosi woli jego zabrania.

 26. Sala Zabw Arek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu.

 27. Wszystkich uczestników przyjęcia obowiązuje Regulamin Sali Zabaw Arek oraz Instrukcje użytkowania poszczególnych atrakcji/urządzeń.

 28. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Gości Sali Zabaw Arek w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 22 jest Centrum Gier i Zabaw z siedzibą we Wrocławiu, 53-615 ul Słubicka 18, NIP 929 10 73 881.

 29. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi od 25.05. 2018 roku przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE.L Nr 119), a także w Ustawie o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r.

 30.  Sposób przetwarzania danych osobowych, których Centrum Gier i Zabaw jest Administratorem oraz prawa i żądania osób, których dane są przetwarzane opisany jest w Klauzuli Informacyjnej RODO zamieszczonej na stronie internetowej www.salazabawarek.com.pl.

 31. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie od Sali Zabaw Arek w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 22 informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; w tym celu udostępniam adres swojej poczty elektronicznej. W przypadku braku zgody na przetwarznie danych osobowych opisanych prosiy o przesłanie informacji zwrotnej „nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Sali Zabaw Arek”. Zostałem/am  poinformowany/na o prawie do odwołania w dowolnym momencie wyrażonej zgody.  

Klauzula informacyjna RODO

 

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Gości Sali Zabaw Arek w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 22 jest Centrum Gier i Zabaw z siedzibą we Wrocławiu, 53-615 ul Słubicka 18, NIP 929 10 73 881.

W pełni szanujemy i chronimy Państwa dane osobowe i prywatność, przestrzegając przepisów, które regulują ochronę danych osobowych, w tym w szczególności wymienionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także w Ustawi o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r.

Cel przetwarzania danych osobowych

Powierzone dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie na użytek realizowanych przez Salę Zabaw Arek usług. Klient dobrowolnie nam je przekazuje, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie, w związku z tym, że dane te są niezbędne do przygotowania i wykonania zamówionej prze Klienta usługi. Pozyskane dane osobowe służą do:

 1. zawierania, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych związanych z obustronną umową;
 2. realizacji czynności na podstawie zgody udzielonej w sposób świadomy i dobrowolny;
 3. realizacji obowiązków prawnych, które ciążą na Administratorze danych osobowych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, procedowania reklamacji;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 5. tworzenia analiz, zestawień, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora;
 6. realizacji pozostałych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz do wypełniania prawnie uzasadnionych potrzeb Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzaniu będą podlegać dane osobowe – imię. nazwisko, e-mail, numer telefonu i dane adresowe – ponieważ są one niezbędne do realizacji wymienionych powyżej celów i dane te Państwo dobrowolnie zgadzacie się udostępnić. 

Przekazane przez Państwa dane osobowe pozyskujemy w celu przygotowania oferty lub informacji, podpisania umowy, wystawienia Faktury VAT na sprzedawane usługi, czyniąc to każdorazowo na Państwa prośbę. 

Jednocześnie to Państwo jesteście uprawnieni do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Waszego dziecka poniżej 16 roku życia.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże w określonych sytuacjach może być konieczne np. ze względu na istotny cel związany z realizacją usługi np. jakim jest wypełnienie ewentualnych prawnych zobowiązań ciążących na naszej firmie np. w sytuacji  dziecka pozostawionego bez opieki w Sali Zabaw.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem wymienionych w polskim lub europejskim prawie służ państwowych w sytuacji ewentualnej kontroli. W szczególności dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko instytucje uprawnione na mocy prawa lub osoby upoważnione przez nas – personel Sali Zabaw Arek, który musi mieć umożliwiony dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. 

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane najdłużej przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym wyraziliście Państwo zgodę na ich udostepnienie i przetwarzanie.

Prawa Klientów Sali Zabaw Arek

 1. Mają Państwo prawo do dostępu do powierzonych nam danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia. W celu skorzystania z tych praw prosimy o kontakt pod adresem: salazabawarek@interia.pl
 2. Uwzględniając Państwa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zobowiązujemy się do przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w sytuacji bardzo ważnych i prawnie uzasadnionych okoliczności, nadrzędnych wobec Państwa interesów oraz praw i wolności.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszyło przepisy krajowe i/lub europejskie dotyczące ochrony danych osobowych. Skargę możecie Państwa wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Wszelką korespondencję w sprawie Państwa danych osobowych prosimy przesyłać na poniższe dane teleadresowe: Sala Zabaw Arek, ul. Zacisze 22, 65-775 Zielona Góra; tel. 68 453 70 88, e-mail: salazabawarek@interia.pl