©2020 Sala Zabaw Arek, ul. Zacisze 22, 65-775 Zielona Góra

Pełen regulamin PDF

REGULAMIN SALI ZABAW AREK

Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa przygotowaliśmy regulamin, który obowiązuje w Sali Zabaw Arek.

Prosimy o respektowanie jego zapisów, a także o przestrzeganie wszelkich wskazówek oraz zaleceń personelu. 

 

 

 1. Podmiotem zarządzającym obiektem Sala Zabaw Arek w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 22 jest Centrum Gier i Zabaw z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Słubickiej 18, NIP 929 10 73 881.
 2. Wszystkie osoby dorosłe korzystające z Sali Zabaw Arek w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 22 zobligowane są do zapoznania się z treści Regulaminu Sali Zabaw Arek oraz wszelkich instrukcji użytkowania poszczególnych atrakcji/urządzeń, które znajdują się na stronie internetowej www.salazabaw.com.pl oraz są wywieszone na tablicach w obiekcie (przy recepcji, przy strefach poszczególnych atrakcji). Na naszej stronie internetowej umieszczone zostały również informacje dotyczące przetwarzania danych naszych klientów.
 3. Warunkiem korzystania z wszystkich atrakcji Sali Zabaw Arek w Zielonej Górze jest zapoznanie się z Regulaminem Sali Zabaw oraz instrukcjami użytkowania poszczególnych atrakcji/urządzeń w obiekcie.
 4. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją zapisów Regulaminu Sali Zabaw Arek oraz instrukcji użytkowania poszczególnych atrakcji/urządzeń w obiekcie.
 5. Dorośli opiekunowie zobowiązani są do przekazania swoim podopiecznym wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z wszystkich atrakcji/urządzeń w Sali Zabaw Arek.
 6. Warunkiem wejścia do Sali Zabaw Arek jest zakup biletu wstępu zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym się przy recepcji oraz na stronie internetowej www.salazabaw.com.pl.
 7. Zakupując biletu wstępu (1-godzinny; 2-godzinny) dorosły opiekun dziecka decyduje o planowanym czasie jego zabawy. Nie ma możliwości dopłaty do zakupionego biletu wstępu, celem przedłużenia czasu zabawy. W razie przekroczenia czasu zabawy, wynikającego z posiadanego biletu wstępu, klient zobowiązany jest do zakupienia nowego biletu wstępu i wykorzystania przysługującego jeszcze czasu zabawy.  
 8. Za wstęp nie płacą osoby dorosłe – rodzice i prawni opiekunowie – natomiast wszystkie dzieci samodzielnie chodzące oraz młodzież do ukończenia 18 roku życia są zobowiązane do zakupienia biletu wstępu.
 9. Przed wejściem do Sali Zabaw, przy zakupie biletu wstępu dorośli opiekunowie zobowiązani są do pozostawienia w szatni dowolnej części ubioru dziecka (kurtka, czapka, obuwie etc.).
 10. Przy wyjściu z Sali Zabaw dorośli opiekunowie zobowiązani są do okazania w biletu wstępu, celem weryfikacji wykupionego czasu zabawy.
 11. Przez cały czas zabawy i pobytu na terenie Sali Zabaw dziecko pozostaje pod ścisłym nadzorem rodzica lub prawnego opiekuna.
 12. Korzystając z atrakcji/urządzeń wszyscy użytkownicy powinni bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania danej atrakcji/urządzenia oraz do wskazówek i zaleceń personelu.
 13. Żadne dziecko bawiące się w Sali Zabaw Arek nie może swoim zachowaniem zagrażać bezpieczeństwu innych dzieci. Zadbać o to mają jego rodzice lub opiekunowie.
 14. Maluszki, które nie umieją jeszcze chodzić, bawią się w Sali Zabaw Arek za darmo, zawsze w towarzystwie rodziców lub opiekunów.
 15. Opiekun dziecka musi być osobą pełnoletnią, co oznacza, że nie można pozostawić dziecka pod opieką niepełnoletniego rodzeństwa. Obsługa Sali Zabaw Arek ma prawo to zweryfikować, prosząc o okazanie dokumentu tożsamości.
 16. W razie pozostawienia dziecka bez opieki i opuszczenia obiektu przez opiekunów, o fakcie tym zostaną poinformowane odpowiednie służby.
 17. Dzieci i dorośli bawią się bez obuwia, ale nie na bosaka – wymagane są skarpetki na przebranie, czyste/nowe. Dorośli pozostający w obuwiu proszeni są o zakładanie na obuwie ochraniaczy, które można zakupić w recepcji Sali Zabaw.
 18. Ostatnie wejście do Sali Zabaw może nastąpić najpóźniej na godzinę przed zamknięciem obiektu.
 19. Wszystkie osoby korzystające z usług Sali Zabaw zobowiązane są do rozliczenia się z nich i opuszczenia obiektu najpóźniej do 15 minut po godzinie jego zamknięcia.
 20. Przed wejściem do Sali Zabaw należy wyjąć z buzi gumę do żucia i wyrzucić ją do kosza.
 21. Opiekunowie zobowiązaniu są pozdejmować dzieciom i zabezpieczyć: okulary, zegarki, łańcuszki lub jakiekolwiek ostre i niebezpieczne przedmioty.
 22. Z usług Sali Zabaw Arek mogą korzystać wyłącznie dzieci i opiekunowie zdrowi.
 23. Przed wejściem na Salę Zabaw dorośli mają obowiązek zdezynfekować swoje ręce, natomiast dzieci powinny umyć ręce wodą z mydłem przed i po zabawie.
 24. Podczas kichania/kaszlu zaleca się zasłanianie ust (chusteczką lub swoim przedramieniem).
 25. Zabrania się wnoszenia przez dziecko do Sali Zabaw własnych zabawek, czy też innych przedmiotów przyniesionych z domu.
 26. W Sali Zabaw Arek zabrania się wnoszenia i spożywania jedzenia niezakupionego na terenie Sali Zabaw Arek a w szczególności posiłków typu: dania obiadowe, pizza czy fast foody.
 27. W razie nieprzewidzianej sytuacji, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zobowiązują się do niezwłocznego posprzątania wszelkich jego wydalin (mocz, kał, wymiociny), natomiast personel Sali Zabaw udostępni wszelkie potrzebne do tego akcesoria. W przypadku odmowy, prawny opiekun dziecka zostanie obciążony kosztami zabezpieczenia i profesjonalnego usunięcia skutków tego typu zanieczyszczeń. Celem pozyskania jego danych personalnych Sali Zabaw zastrzega sobie prawo wezwania odpowiednich służb porządkowych.
 28. Zaleca się pozostawienie wózków dziecięcych w wyznaczonym miejscu przy szatni. Wyjątkowo, za zgodą personelu i po umyciu (zdezynfekowaniu) powierzchni kół jest możliwość wprowadzenia wózka do Sali Zabaw pod warunkiem ustawienia go niezwłocznie w ustronnym miejscu.
 29. Informujemy, że za rzeczy pozostawione w kieszeniach okryć wierzchnich, które przechowujemy w naszej szatni, nie ponosimy odpowiedzialności.
 30. Rodzice, prawni opiekunowie dziecka zakupując bilet wstępu do Sali Zabaw Arek, wyrażają zgodę na publikację swoich wizerunków w materiałach promocyjno-marketingowych Sali Zabaw Arek w rozumieniu zdjęcia lub filmu z imprezy okolicznościowej, dopuszczając tym samym możliwość, że z uwagi na charakter prowadzonej przez Salę Zabaw Arek działalności, wizerunek ich lub wizerunek ich dzieci mogą pojawiać się na zdjęciach lub w filmikach zamieszczanych w social mediach Sali Zabaw Arek, które mogą zostać  publikowane przez Centrum Gier i Zabaw z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Słubickiej 18 tj. Sali Zabaw Arek zlokalizowaną w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 22
 31. W Sali Zabaw Arek obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
 32. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu alkoholu, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.
 33. Osoby: naruszające swoim agresywnym zachowaniem godność osobistą innych osób: zakłócające porządek publiczny, nieprzestrzegające  zapisów niniejszego Regulaminu oraz pozostałych instrukcji użytkowania atrakcji/urządzeń: niestosujące się do uwag i zaleceń personelu Sali Zabaw będą usunięte z terenu obiektu przez powiadomione służby porządkowe. Personel Sali Zabaw Arek może odmówić wstępu osobom wskazującym swoim zachowaniem na spożycie alkoholu lub osobom, które swoim zachowaniem mogą stanowić zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie obiektu.
 34. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim naszym klientom oraz personelowi Sali Zabaw w obiekcie został zainstalowany monitoring.
 35. Wszelkie dane uzyskane od naszych klientów przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018 r., przy czym więcej informacji na ten temat zamieszczono na stronie internetowej salazabaw.com.pl.
 36. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane do bezzwłocznego podporzadkowania się ogłaszanym komunikatom, a w szczególności komunikatom ewakuacyjnym.
 37. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek niezwłocznie (jeszcze podczas swojego pobytu w Sali Zabaw) zawiadomić personel o wszelkich zdarzeniach (wypadek, upadek, przewrócenie, uderzenie przez inne dziecko itp.), w których dojdzie do uszkodzenia ciała lub mienia dziecka lub innego uszczerbku, który może być podstawą kierowania roszczeń w stosunku do Centrum Gier i Zabaw – Sali Zabaw Arek, personelu Sali Zabaw, a także osób trzecich. Roszczenia zgłaszane po opuszczeniu Sali Zabaw Arek mogą być uznane za dotyczące zdarzeń nie powstałych na terenie Sali Zabaw Arek.
 38. Wszelkie reklamacje dotyczące realizowanych usług klienci mogą zgłaszać na bieżąco w recepcji Sali Zabaw u Lidera Zmiany, który udzieli informacji na temat sposobu ich złożenia i trybu rozpatrzenia. Podstawą zgłoszenia reklamacji przez klienta jest potwierdzenie wniesienia opłaty za reklamowaną usługę.

 

 

 

Regulamin organizacji urodzin

 

 1. Regulamin organizacji przyjęć urodzinowych określa prawa i obowiązki organizatora oraz osób uczestniczących w przyjęciu, które odbywa się w Sali Zabaw Arek.
 2. Wpłata zadatku (przelewem, kartą, gotówką) jest jednoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu organizacji urodzin, stanowiąc jednocześnie integralną część zawartej umowy urodzinowej.
 3. Organizatorem przyjęcia urodzinowego jest osoba, która dokonała rezerwacji takiej usługi w Sali Zabaw Arek i w imieniu własnym zaprasza na przyjęcie urodzinowe gości tj, dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych, przy czym ich liczba nie powinna przekraczać liczby dzieci obecnych na przyjęciu.
 4. Organizator ponosi wszelką odpowiedzialność za zaproszonych przez siebie gości do Sali Zabaw Arek.
 5. Organizator przyjęcia zobowiązany jest do stawienia się w Recepcji Sali Zabaw na 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia.
 6. Dzieci, które uczestniczą w przyjęciu bez obecności swojego rodzica/prawnego opiekuna pozostają pod nadzorem organizatora przyjęcia.
 7. Organizator przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom pozostawiającym dziecko na urodzinach informację z numerem telefonu do siebie-Organizatora oraz godzinę zakończenia przyjęcia.
 8. Wykupienie biletu urodzinowego upoważnia do korzystania z wszystkich atrakcji Sali Zabaw poza automatami na monety.
 9. Organizator przyjęcia może skorzystać z dodatkowo płatnych usług: Asystenta Urodzinowego lub Animatora.
 10. Organizator urodzin zobowiązany jest do przebywanie na terenie Sali Zabaw przez cały czas trwania przyjęcia, aż do momentu opuszczenia obiektu przez ostatniego uczestnika przyjęcia lub upewnienia się, że pozostaje on pod nadzorem rodziców/prawnych opiekunów.
 11. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w Recepcji Sali Zabaw w dniu przyjęcia urodzinowego. Reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia jest potwierdzenie wniesienia opłaty za tę usługę oraz wypełnienie protokołu reklamacyjnego. Odpowiedź na złożoną reklamację nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
 12. Rezerwacja wstępna (telefoniczna) terminu przyjęcia urodzinowego jest ważna od momentu dokonania rezerwacji przez następne 3 dni.
 13. W okresie świątecznym obowiązują ceny weekendowe.
 14.  Przy podpisaniu umowy należy wpłacić zadatek w wysokości 200,00 zł w Recepcji Sali Zabaw lub przelewem na konto Centrum Gier i Zabaw, 53-615 Wrocław, ul. Słubicka 18, numer konta Bank Millennium 34 1160 2202 0000 0000 4938 2407. W tytule przelewu należy wpisać godzinę i datę przyjęcia oraz imię dziecka, jego wiek i przesłać potwierdzenie przelewu na adres e-mail: salazabawarek@interia.pl.
 15. Uiszczenie zadatku jest gwarancją dokonania rezerwacji. Nie należy opłacać całej wartości usługi przed przyjęciem. Pozostałą kwotę należności opłaca się w dniu przyjęcia.
 16. W przypadku anulowania rezerwacji terminu przyjęcia urodzinowego zadatek nie podlega zwrotowi.
 17. Liczba uczestników na przyjęciu mniejsza niż minimalna liczba osób nie skutkuje obniżeniem opłaty za minimalną liczbę uczestników przyjęcia.
 18. Organizator dokonuje opłaty za faktyczną liczbę uczestników przyjęcia nie mniejszą jednak niż minimalna liczba uczestników.
 19. W przypadku przybycia większej liczby gości niż deklarowana Organizator dopłaca za każdą kolejną osobę zgodnie z obowiązującym cennikiem biletów urodzinowych.
 20. Wszelkie zmiany dotyczące liczby zaproszonych gości, dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej dzień przed przyjęciem do godziny 18.00, dzwoniąc pod nr. tel. 68 453 70 88.
 21. Urodziny są realizowane w wyznaczonych miejscach w Sali Zabaw. Istnieje możliwość zorganizowania przyjęcia urodzinowego w Salce Rodzinnych Spotkań, na piętrze. Warunkiem jest wniesienie dodatkowej opłaty za wynajem Salki zgodnie z aktualnym cennikiem oraz spełnienie wszystkich pozostałych zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie. 
 22. Przełożenie terminu przyjęcia bez konsekwencji utraty zadatku możliwe jest dwukrotnie na trzy dni przed terminem pierwotnie ustalonym.
 23. Organizator przyjęcia zobowiązuje się do poinformowania pracownika Recepcji o wszelkich szczególnych wymogach, takich jak: niepełnosprawności psycho-ruchowe, alergie lub inne przeciwskazania w odniesieniu do dzieci uczestniczących w przyjęciu. Przekazanie takich informacji powinno nastąpić nie później niż 3 dni przed datą przyjęcia.
 24. W sytuacji, gdy realizacja umowy jest niemożliwa z przyczyn niezależnych, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, zadatek zostanie zwrócony przelewem na wskazane przez klienta konto bankowe. Środki zostaną przelane w terminie 60 dni od dnia złożenia pisemnej decyzji klienta o rozwiązaniu umowy. Klient ma możliwość przeniesienia urodzin na inny termin lub otrzymania vouchera na poczet realizacji usług w innym terminie.
 25. Istnieje możliwość wniesienia przez Organizatora własnego ciasta (kupionego lub własnego wyrobu) i owoców. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne Organizator urodzin ponosi całkowitą odpowiedzialność za wnoszone i przygotowane przez siebie wypieki.
 26. Bezpośrednio po zakończeniu przyjęcia urodzinowego Organizator zobowiązany jest spakowania wszelkiego należącego do niego mienia. Poczęstunek bezpośrednio po zakończeniu przyjęcia jest utylizowany, jeżeli Organizator nie zgłosi woli jego spakowania i zabrania.
 27. Sala Zabw Arek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu.
 28. Wszystkich uczestników przyjęcia obowiązuje Regulamin Sali Zabaw Arek oraz Instrukcje użytkowania poszczególnych atrakcji/urządzeń.
 29. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Gości Sali Zabaw Arek w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 22 jest Centrum Gier i Zabaw z siedzibą we Wrocławiu, 53-615 ul Słubicka 18, NIP 929 10 73 881.
 30. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi od 25.05. 2018 roku przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE.L Nr 119), a także w Ustawie o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r.
 31.  Sposób przetwarzania danych osobowych, których Centrum Gier i Zabaw jest Administratorem oraz prawa i żądania osób, których dane są przetwarzane opisany jest w Klauzuli Informacyjnej RODO zamieszczonej na stronie internetowej www.salazabawarek.com.pl.
 32. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie od Sali Zabaw Arek w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 22 informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; w tym celu udostępniam adres swojej poczty elektronicznej. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych opisanych prosimy o przesłanie informacji zwrotnej „nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Sali Zabaw Arek”. Zostałem/am  poinformowany/na o prawie do odwołania w dowolnym momencie wyrażonej zgody. 

 

Regulamin grup zorganizowanych

 

 1. Sala Zabaw Arek obsługuje grupy szkolne, przedszkolne oraz inne grupy zorganizowane dzieci w wieku do 16 roku życia, liczące nie mniej niż 20 osób.
 2. Przyjęcie grupy zorganizowanej odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji z określeniem:
 • terminu i godziny przyjazdu;
 • nazwy i adresu placówki;
 • danych kontaktowych opiekuna/zgłaszającego (imię i nazwisko, nr telefonu oraz e-mail),
 • liczby dzieci i wieku.
 1.  Obsługa grup odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w uzgodnionych przedziale czasowym.
 2. Przed rozpoczęciem pobytu w Sali Zabaw Arek opiekunowie zobligowani są do podania liczby dzieci oraz uiszczenia opłaty za wstęp zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.salazabawarek.com.pl.
 3.  W przypadku przyjazdu grupy poniżej minimalnej liczby dzieci opłata pobierana jest w wysokości za minimalną liczbę dzieci czyli za 20 osób.
 4. Naliczenie opłaty za pobyt dzieci w Sali Zabaw następuje na podstawie zarejestrowanej liczby dzieci w dniu przyjazdu.
 5. W celu sprawowania opieki nad dziećmi wychowawcy i opiekunowie wchodzą do Sali Zabaw bezpłatnie.
 6. W ramach wejścia grupowego dzieci korzystają ze wszystkich atrakcji tj. konstrukcji zabawowej, wystrzałowych armatek, toru przeszkód Park Strażaka i Wulkanu. Pobyt grupy w Sali Zabaw trwa łącznie 2,5 godziny.
 7. Grupa może skorzystać ze strefy trampolin. Wymagane jest posiadanie dodatkowych skarpetek z silikonową powierzchnią antypoślizgową. Zasady korzystania z atrakcji określa Instrukcja użytkowania strefy trampolin.
 8. Pracownik Sali Zabaw wprowadzając grupę omawia zasady bezpiecznego korzystania z wszystkich atrakcji.
 9. Dopuszczalne jest przebywanie na obiekcie kilku grup jednocześnie (200 osób).
 10. Dopuszczalne jest spóźnienie przyjazdu grupy do 15 minut, natomiast przekroczenie tego czasu powoduje rozpoczęcie czasu pobytu grupy w Sali Zabaw.  
 11. Dzieci wchodzą do Sali Zabaw w skarpetkach. Wszyscy dorośli zobowiązani są do założenia ochraniaczy na obuwie lub zdjęcia butów i pozostawienia ich w szatni. Jeśli dziecko nie ma skarpetek może je kupić w Recepcji Sali Zabaw.
 12.  Dzieci nie mogą podczas zabawy posiadać biżuterii, saszetek na szyję lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 13. Sala Zabaw Arek nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy.
 14.  Wszystkich uczestników grupy obowiązują zapisy Regulaminu Sali Zabaw Arek.

 

 

Poniższe Instrukcje stanowią uzupełnienie Regulaminu Sali Zabaw Arek. Każdego użytkownika obowiązują zarówno zapisy zawarte w Regulaminie, jak i w poniższych Instrukcjach.

Każda osoba korzystająca z trampolin oraz atrakcji Wulkan w tym rodzice/opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Sali Zabaw Arek, tablicami informacyjnymi oraz Instrukcjami użytkowania.

 

Dzieci od 6 do 14 roku życia – zawsze pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna

Dzieci i młodzież od 14 r.ż. do 18 r.ż. – pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna

 

 

 

Instrukcja użytkowania Wulkanu

od 6 r.ż. do 18 r.ż.

 1. Zaleca się ubranie sportowe bez żadnych ostrych, czy luźnych elementów.
 2. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia-wspinania się na platformę Wulkanu-zjeżdżalni. Zabrania się przepychania, wyprzedzania, wymuszania miejsca w kolejce wśród osób oczekujących na wejście.
 3. Zaleca się wspinanie tylko w miejscach do tego przeznaczonych (zagłębienia na stopy lub zamocowana lina). Zabrania się wchodzenia w inny sposób.
 4. Po wejściu na platformę należy usiąść na jej krawędzi, a następnie spokojnie zsunąć się w dół w pozycji półleżącej. Zabrania się popychania, spychania innych osób, które przebywają na platformie Wulkanu.
 5. Z Wulkanu należy zjeżdżać pojedynczo, w pozycji półleżącej na plecach z nogami wyprostowanymi, lekko uniesionymi ku górze. Pozycję najlepiej utrzymywać przez cały czas zjazdu. Zjeżdżać należy kolorami (nie pomiędzy).
 6. Zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pozostałych osób korzystających z Wulkanu tj. zjeżdżania parami lub w grupie, wnoszenia przedmiotów, zjeżdżania z przedmiotami, wyskakiwania z platformy Wulkanu na tor zjazdu, wchodzenia na balustradę, wykonywania zjazdu na brzuchu lub z głową w dół.
 7. 6 osób to dopuszczalna liczba dzieci przebywających jednocześnie na platformie Wulkanu.

 

 

Instrukcja użytkowania trampoliny okrągłej

 

 1. Trampolina przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
 2. Powierzchnia elastyczna, po której skaczemy jest nazwana batutem. Podczas podskoków na okrągłym batucie może znajdować się wyłącznie jedno dziecko.
 3. Zabrania się wskakiwania na batut zajęty przez inne dziecko.
 4. Zabrania się wchodzenia na trampolinę z gumą do żucia lub jakąkolwiek inną substancją w ustach.
 5. Zaleca się ubranie sportowe bez żadnych ostrych, czy luźnych elementów, mogących zagrażać bezpieczeństwu skaczącemu dziecku.
 6. Zaleca się skakanie w specjalnych skarpetkach z silikonową powierzchnią antypoślizgową.
 7. Sygnał gwizdka zobowiązuje wszystkich korzystających z trampolin do natychmiastowego i bezwzględnego zaprzestania aktywności na trampolinie.
 8. Reguły korzystania z trampolin:

a) Należy wybijać się w środku pola batuta zawsze z obu nóg i lądować na obie stopy. Nogi w kolanach powinny być ugięte i w lekkim rozkroku. Ręce powinny być wyciągnięte przed siebie dla zrównoważenia ciała. 

b) Podczas nieudanego podskoku, którego skutkiem będzie niekontrolowane lądowanie na batut, należy w miarę możliwości starać się wylądować na plecach lub ułożyć ciało w kłębek chroniąc głowę rękami. Pozwala to uniknąć urazów barków, ramion, łokci, przedramion i rąk. 

c) Zabrania się skakania oraz siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny. 

d) Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin, na siatki zabezpieczające oraz wieszania się na nich.

 1. Zabrania się wykonywania bardziej złożonych ewolucji – zwłaszcza SALT (fikołków w powietrzu).
 2. Zabrania się wszelkich przepychanek, walk oraz przeszkadzania innym korzystającym z trampolin.
 3. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu trampoliny, tak by nie doszło do kolizji z innymi użytkownikami. 
 4. Zabrania się wnoszenia na trampoliny zabawek, piłek itp.
 5. Korzystając z trampolin należy bezwzględnie przestrzegać zalecanego przedziału wiekowego.

 

 

Instrukcja użytkowania toru przeszkód

Park Strażaka

od 8 r.ż. do 18 r.ż.

 

 1. Korzystającym z toru przeszkód zaleca się ubranie sportowe, bez żadnych ostrych lub luźnych elementów.
 2. Zabrania się wchodzenia na tor przeszkód z gumą do żucia lub jakąkolwiek inną substancją w ustach.
 3. Przechodząc przez tor przeszkód należy zachować szczególną ostrożność. Zabrania się popychania, przepychania, wymuszania miejsca wśród osób pokonujących kolejne elementy toru przeszkód lub wśród osób oczekujących na swoją kolej.
 4. Na każdym z podestów oraz wałków zawieszonych na linach w początkowej części toru przeszkód może znajdować się jednocześnie tylko jedna osoba.
 5. Na każdej z platform toru przeszkód mogą przebywać jednocześnie dwie osoby.
 6. Zabrania się zeskakiwania z górnej platformy toru przeszkód. Jedyne i dopuszczalne zejście stanowi zjazd po rurze strażackiej.
 7. Po rurze strażackiej należy zjeżdżać pojedynczo. Zabrania się zjazdu, dopóki poprzednia osoba korzystająca z rury strażackiej nie opuści platformy pod nią.
 8. Po rurze strażackiej opuszczamy się, obejmując ją obiema rękami i obiema nogami, jednocześnie siłą uchwytu regulując prędkość zjazdu.
 9. Zabrania się wnoszenia na tor przeszkód Park Strażaka jakichkolwiek zabawek z wyposażenia Sali Zabaw, w tym rowerków, jeździków, hulajnog itp.
 10. Zabrania się korzystania z toru przeszkód Park Strażaka dzieciom po urazach rąk, nóg lub kręgosłupa oraz kobietom w ciąży.
 11. Zabrania się jedzenia i picia podczas przebywania na torze przeszkód Park Strażaka.
 12. Sygnał gwizdka zobowiązuje wszystkich korzystających z toru przeszkód do natychmiastowego i bezwzględnego zaprzestania aktywności.
 13. Korzystając z toru przeszkód należy bezwzględnie przestrzegać zalecanego przedziału wiekowego.
 14. Z toru przeszkód Park Strażaka może korzystać jednocześnie 12 użytkowników.

 

 

Instrukcja użytkowania Konstrukcji Zabawowej

od 2 r.ż. do 18 r.ż.

 

 1. Zabrania się wchodzenia w obuwiu na konstrukcję zabawową.
 2. Zabrania się wchodzenia na konstrukcję zabawową z gumą do żucia lub jakąkolwiek inną substancją w ustach.
 3. Wejście i zejście na konstrukcję zabawową może odbywać się tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
 4. Wszystkim korzystającym z zabawy na konstrukcji zaleca się swobodny strój sportowy, który będzie okrywać wszystkie części tułowia.
 5. Zabrania się wspinania po cienkich ochronnych siatkach.
 6. Zabrania się wchodzenia „pod prąd” zjeżdżalni. Zajazd jest dozwolony tylko w pozycji siedzącej, z rękoma wzdłuż tułowia.
 7. Zabrania się wchodzenia na zewnętrzną stronę zjeżdżalni.

 8. Zabrania się stania/przebywania, ustawiania przed wylotem oraz blokowania wylotu zjeżdżalni przedmiotami. 

 9. Zabrania się rzucania się plastikowymi piłeczkami.
 10. Zabrania się wnoszenia na konstrukcję zabawową samochodzików, rowerków, plastikowych piłeczek i innych zabawek.
 11. Zabrania się wnoszenia na konstrukcję zabawową napojów i innych artykułów spożywczych.
 12. Przemieszczając się po konstrukcji zabawowej należy zachować ostrożność. Zabrania się popychania, przepychania i stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pozostałych osób korzystających z konstrukcji zabawowej tj. zjeżdżania parami lub w grupie, wnoszenia przedmiotów, zjeżdżania z przedmiotami, wykonywania zjazdu na brzuchu lub z głową w dół.

 

Instrukcja użytkowania strefy trampolin

Trampolina czerwono-żółta dzieci od 6 r.ż.

 Trampolina czerwono-czarna od 9 r.ż. 

 

 1. Powierzchnia elastyczna, po której skaczemy jest nazwana batutem. Podczas podskoków na jednym batucie może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
 2. Zabrania się wskakiwania na batut zajęty przez inną osobę.
 3. Zabrania się wchodzenia na trampolinę z gumą do żucia lub jakąkolwiek inną substancją w ustach.
 4. Zaleca się ubranie sportowe bez żadnych ostrych, czy luźnych elementów, mogących zagrażać bezpieczeństwu osobie skaczącej.
 5. Zaleca się skakanie w specjalnych skarpetkach z silikonową powierzchnią antypoślizgową.
 6. Sygnał gwizdka zobowiązuje wszystkich korzystających z trampolin do natychmiastowego i bezwzględnego zaprzestania aktywności na trampolinie.
 7. Reguły korzystania z trampolin:

a) Przed wejściem należy wykonać rozgrzewkę stawów i pozostałych części ciała – instrukcja znajduje się przy trampolinach.

b) Należy wybijać się w środku pola batuta zawsze z obu nóg i lądować na obie stopy. Nogi w kolanach powinny być ugięte i w lekkim rozkroku. Ręce powinny być wyciągnięte przed siebie dla zrównoważenia ciała. 

c) Podczas nieudanego podskoku, którego skutkiem będzie niekontrolowane lądowanie na batut, należy w miarę możliwości starać się wylądować na plecach lub ułożyć ciało w kłębek chroniąc głowę rękami. Pozwala to uniknąć urazów barków, ramion, łokci, przedramion i rąk. 

d) Zabrania się skakania oraz siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny. 

e) Dozwolone jest przechodzenie do wybranego batuta, z zachowaniem należytej ostrożności, po matach zabezpieczających. 

f) Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin, na siatki zabezpieczające oraz wieszania się na nich.

g) Korzystający z trampolin zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do wszystkich zaleceń obsługi. 

 1. Zabrania się wykonywania bardziej złożonych ewolucji – zwłaszcza SALT (fikołków w powietrzu).
 2. Zabrania się wszelkich przepychanek, walk oraz przeszkadzania innym korzystającym z trampolin.
 3. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin, tak by nie doszło do kolizji z innymi użytkownikami. 
 4. Zabrania się biegania po schodach i matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny.
 5. Zabrania się wnoszenia na trampoliny zabawek, piłek itp.
 6. Korzystając z trampolin należy bezwzględnie przestrzegać zalecanego przedziału wiekowego.

Regulamin organizacji urodzin

 1. Niniejszy Regulamin organizacji przyjęć urodzinowych określa prawa i obowiązki organizatora oraz osób, które uczestniczą w przyjęciu mającym miejsce w Sali Zabaw Arek.

 2. Wpłata zadatku (przelewem, kartą, gotówką) jest jednoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu organizacji urodzin, stanowiąc jednocześnie integralną część zawartej umowy urodzinowej.

 3. Organizatorem przyjęcia urodzinowego jest osoba, która dokonała rezerwacji takiej usługi w Sali Zabaw Arek i w imieniu własnym zaprasza na nią gości tj, dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych, przy czym ich liczba nie powinna przekraczać liczby dzieci obecnych na przyjęciu.

 4. Organizator ponosi wszelką odpowiedzialność za zaproszonych przez siebie gości do Sali Zabaw Arek.

 5. Organizator przyjęcia zobowiązany jest do stawienia się w recepcji Sali Zabaw na 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia.

 6. Dzieci, które uczestniczą w przyjęciu bez obecności swojego rodzica/prawnego opiekuna pozostają pod nadzorem organizatora przyjęcia.

 7. Organizator przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom pozostawiającym dziecko na urodzinach informację z numerem telefonu do siebie-Organizatora oraz godzinę zakończenia przyjęcia.

 8. Wykupienie biletu urodzinowego upoważnia do korzystania z wszystkich atrakcji Sali Zabaw poza automatami na monety.

 9. Organizator przyjęcia może skorzystać z dodatkowo płatnej usługi – pomocy Asystenta Urodzinowego lub Animatora.

 10. Organizator urodzin zobowiązany jest przebywać na terenie Sali Zabaw przez cały czas trwania przyjęcia, aż do czasu opuszczenia obiektu przez ostatniego uczestnika przyjęcia lub upewnienia się, że pozostaje on pod nadzorem rodziców/prawnych opiekunów.

 11. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w Recepcji Sali Zabaw w dniu przyjęcia urodzinowego. Reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia jest potwierdzenie wniesienia opłaty za tę usługę oraz wypełnienie protokołu reklamacyjnego. Odpowiedź na złożoną reklamację nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 12. Rezerwacja wstępna terminu przyjęcia urodzinowego jest ważna od momentu dokonania rezerwacji przez następne 3 dni.

 13. W okresie świątecznym obowiązują ceny weekendowe.

 14. Przy podpisaniu umowy należy wpłacić zadatek w wysokości 200,00 zł w Recepcji Sali Zabaw lub przelewem na konto Centrum Gier i Zabaw, 53-615 Wrocław, ul. Słubicka 18, numer konta Bank Millennium 34 1160 2202 0000 0000 4938 2407. W tytule przelewu należy wpisać godzinę i datę przyjęcia oraz imię dziecka i przesłać potwierdzenie przelewu na adres e-mail: salazabawarek@interia.pl.

 15. Uiszczenie zadatku jest gwarancja dokonania rezerwacji. Nie należy opłacać całej wartości usługi przed przyjęciem. Pozostałą kwotę należności opłaca się w dniu przyjęcia.

 16. W przypadku anulowania rezerwacji terminu przyjęcia urodzinowego zadatek nie podlega zwrotowi.

 17. Liczba uczestników na przyjęciu mniejsza niż minimalna liczba osób nie skutkuje obniżeniem opłaty za minimalną liczbę uczestników przyjęcia.

 18. Organizator dokonuje opłaty za faktyczną liczbę uczestników przyjęcia nie mniejszą jednak niż minimalna ich liczba.

 19. W przypadku przybycia większej liczby gości niż deklarowana Organizator dopłaca za każdą kolejną osobę zgodnie z obowiązującym cennikiem biletów urodzinowych.

 20. Wszelkie zmiany dotyczące liczby zaproszonych gości, dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej dzień przed przyjęciem do godziny 18.00, dzwoniąc pod nr. tel. 68 453 70 88.

 21. Przełożenie terminu przyjęcia bez konsekwencji utraty zadatku możliwe jest dwukrotnie na trzy dni przed terminem pierwotnie ustalonym.

 22. Organizator przyjęcia zobowiązuje się poinformować pracownika Recepcji o wszelkich szczególnych wymogach, takich jak: niepełnosprawności psycho-ruchowe, alergie lub inne przeciwskazania w odniesieniu do dzieci uczestniczących w przyjęciu. Przekazanie takich informacji powinno nastąpić nie później niż 3 dni przed datą przyjęcia.

 23. W sytuacji, gdy realizacja umowy jest niemożliwa z przyczyn niezależnych, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, zadatek zostanie zwrócony przelewem na wskazane przez klienta konto bankowe. Środki zostaną przelane w terminie 60 dni od dnia złożenia pisemnej decyzji klienta o rozwiązaniu umowy. Klient ma możliwość przeniesienia urodzin na inny termin lub otrzymania vouchera na poczet realizacji usług w innym terminie.

 24. Istnieje możliwość wniesienia przez Organizatora własnego ciasta (kupionego lub własnego wyrobu) i owoców. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne Organizator urodzin zobowiązany jest do okazania dowodu zakupu wnoszonego na obiekt tortu/ciasta lub do przekazania w Recepcji Sali Zabaw oświadczenia o własnej odpowiedzialności za wnoszone i przygotowane przez siebie wypieki.

 25. Bezpośrednio po zakończeniu przyjęcia urodzinowego Organizator zobowiązany jest spakowania wszelkiego należącego do niego mienia. Poczęstunek bezpośrednio po zakończeniu przyjęcia jest utylizowany, jeżeli Organizator nie zgłosi woli jego zabrania.

 26. Sala Zabw Arek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu.

 27. Wszystkich uczestników przyjęcia obowiązuje Regulamin Sali Zabaw Arek oraz Instrukcje użytkowania poszczególnych atrakcji/urządzeń.

 28. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Gości Sali Zabaw Arek w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 22 jest Centrum Gier i Zabaw z siedzibą we Wrocławiu, 53-615 ul Słubicka 18, NIP 929 10 73 881.

 29. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi od 25.05. 2018 roku przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE.L Nr 119), a także w Ustawie o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r.

 30.  Sposób przetwarzania danych osobowych, których Centrum Gier i Zabaw jest Administratorem oraz prawa i żądania osób, których dane są przetwarzane opisany jest w Klauzuli Informacyjnej RODO zamieszczonej na stronie internetowej www.salazabawarek.com.pl.

 31. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie od Sali Zabaw Arek w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 22 informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; w tym celu udostępniam adres swojej poczty elektronicznej. W przypadku braku zgody na przetwarznie danych osobowych opisanych prosiy o przesłanie informacji zwrotnej „nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Sali Zabaw Arek”. Zostałem/am  poinformowany/na o prawie do odwołania w dowolnym momencie wyrażonej zgody.  

REGULAMIN SALI ZABAW AREK

Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa przygotowaliśmy regulamin, który obowiązuje w Sali Zabaw Arek.

Prosimy o respektowanie jego zapisów, a także o przestrzeganie wszelkich wskazówek oraz zaleceń personelu. 

 

 

 1. Podmiotem zarządzającym obiektem Sala Zabaw Arek w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 22 jest Centrum Gier i Zabaw z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Słubickiej 18, NIP 929 10 73 881.

 2. Wszystkie osoby dorosłe korzystające z Sali Zabaw Arek w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 22 zobligowane są do zapoznania się z treścią Regulaminu Sali Zabaw Arek oraz wszelkich instrukcji użytkowania poszczególnych atrakcji/urządzeń, które znajdują się na stronie internetowej www.salazabaw.com.pl oraz są wywieszone na tablicach w obiekcie (przy recepcji, przy strefach poszczególnych atrakcji). Na naszej stronie internetowej umieszczone zostały również informacje dotyczące przetwarzania danych naszych klientów.

 3. Warunkiem korzystania z wszystkich atrakcji Sali Zabaw Arek w Zielonej Górze jest zapoznanie się z Regulaminem Sali Zabaw oraz instrukcjami użytkowania poszczególnych atrakcji/urządzeń w obiekcie.

 4. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją zapisów Regulaminu Sali Zabaw Arek oraz instrukcji użytkowania poszczególnych atrakcji/urządzeń w obiekcie.

 5. Dorośli opiekunowie zobowiązani są do przekazania swoim podopiecznym wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z wszystkich atrakcji/urządzeń w Sali Zabaw Arek.

 6. Warunkiem wejścia do Sali Zabaw Arek jest zakup biletu wstępu zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym się przy recepcji oraz na stronie internetowej www.salazabaw.com.pl.

 7. Zakupując biletu wstępu (1-godzinny; 2-godzinny) dorosły opiekun dziecka decyduje o planowanym czasie jego zabawy. Nie ma możliwości dopłaty do zakupionego biletu wstępu, celem przedłużenia czasu zabawy. W razie przekroczenia czasu zabawy, wynikającego z posiadanego biletu wstępu, klient zobowiązany jest do zakupienia nowego biletu wstępu i wykorzystania przysługującego jeszcze czasu zabawy.  

 8. Za wstęp nie płacą osoby dorosłe – rodzice i prawni opiekunowie – natomiast wszystkie dzieci samodzielnie chodzące oraz młodzież do ukończenia 18 roku życia są zobowiązane do zakupienia biletu wstępu.

 9. Przed wejściem do Sali Zabaw, przy zakupie biletu wstępu dorośli opiekunowie zobowiązani są do pozostawienia w szatni dowolnej części ubioru dziecka (kurtka, czapka, obuwie etc.).

 10. Przy wyjściu z Sali Zabaw dorośli opiekunowie zobowiązani są do okazania w biletu wstępu, celem weryfikacji wykupionego czasu zabawy.

 11. Przez cały czas zabawy i pobytu na terenie Sali Zabaw dziecko pozostaje pod ścisłym nadzorem rodzica lub prawnego opiekuna.

 12. Korzystając z atrakcji/urządzeń wszyscy użytkownicy powinni bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania danej atrakcji/urządzenia oraz do wskazówek i zaleceń personelu.

 13. Żadne dziecko bawiące się w Sali Zabaw Arek nie może swoim zachowaniem zagrażać bezpieczeństwu innych dzieci. Zadbać o to mają jego rodzice lub opiekunowie.

 14. Maluszki, które nie umieją jeszcze chodzić, bawią się w Sali Zabaw Arek za darmo, zawsze w towarzystwie rodziców lub opiekunów.

 15. Opiekun dziecka musi być osobą pełnoletnią, co oznacza, że nie można pozostawić dziecka pod opieką niepełnoletniego rodzeństwa. Obsługa Sali Zabaw Arek ma prawo to zweryfikować, prosząc o okazanie dokumentu tożsamości.

 16. W razie pozostawienia dziecka bez opieki i opuszczenia obiektu przez opiekunów, o fakcie tym zostaną poinformowane odpowiednie służby.

 17. Dzieci i dorośli bawią się bez obuwia, ale nie na bosaka – wymagane są skarpetki na przebranie, czyste/nowe. Dorośli pozostający w obuwiu proszeni są o zakładanie na obuwie ochraniaczy, które można zakupić w recepcji Sali Zabaw.

 18. Ostatnie wejście do Sali Zabaw może nastąpić najpóźniej na godzinę przed zamknięciem obiektu.

 19. Wszystkie osoby korzystające z usług Sali Zabaw zobowiązane są do rozliczenia się z nich i opuszczenia obiektu najpóźniej do 15 minut po godzinie jego zamknięcia.

 20. Przed wejściem do Sali Zabaw należy wyjąć z buzi gumę do żucia i wyrzucić ją do kosza.

 21. Opiekunowie zobowiązaniu są pozdejmować dzieciom i zabezpieczyć: okulary, zegarki, łańcuszki lub jakiekolwiek ostre i niebezpieczne przedmioty.

 22. Z usług Sali Zabaw Arek mogą korzystać wyłącznie dzieci i opiekunowie zdrowi.

 23. Przed wejściem na Salę Zabaw dorośli mają obowiązek zdezynfekować swoje ręce, natomiast dzieci powinny umyć ręce wodą z mydłem przed i po zabawie.

 24. Podczas kichania/kaszlu zaleca się zasłanianie ust (chusteczką lub swoim przedramieniem).

 25. Zabrania się wnoszenia przez dziecko do Sali Zabaw własnych zabawek, czy też innych przedmiotów przyniesionych z domu.

 26. W Sali Zabaw Arek zabrania się wnoszenia i spożywania jedzenia niezakupionego na terenie Sali Zabaw Arek a w szczególności posiłków typu: dania obiadowe, pizza czy fast foody.

 27. W razie nieprzewidzianej sytuacji, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zobowiązują się do niezwłocznego posprzątania wszelkich jego wydalin (mocz, kał, wymiociny), natomiast personel Sali Zabaw udostępni wszelkie potrzebne do tego akcesoria. W przypadku odmowy, prawny opiekun dziecka zostanie obciążony kosztami zabezpieczenia i profesjonalnego usunięcia skutków tego typu zanieczyszczeń. Celem pozyskania jego danych personalnych Sali Zabaw zastrzega sobie prawo wezwania odpowiednich służb porządkowych.

 28. Zaleca się pozostawienie wózków dziecięcych w wyznaczonym miejscu przy szatni. Wyjątkowo, za zgodą personelu i po umyciu (zdezynfekowaniu) powierzchni kół jest możliwość wprowadzenia wózka do Sali Zabaw pod warunkiem ustawienia go niezwłocznie w ustronnym miejscu.

 29. Informujemy, że za rzeczy pozostawione w kieszeniach okryć wierzchnich, które przechowujemy w naszej szatni, nie ponosimy odpowiedzialności.

 30. Rodzice, prawni opiekunowie dziecka zakupując bilet wstępu do Sali Zabaw Arek, wyrażają zgodę na publikację swoich wizerunków w materiałach promocyjno-marketingowych Sali Zabaw Arek w rozumieniu zdjęcia lub filmu z imprezy okolicznościowej, dopuszczając tym samym możliwość, że z uwagi na charakter prowadzonej przez Salę Zabaw Arek działalności, wizerunek ich lub wizerunek ich dzieci mogą pojawiać się na zdjęciach lub w filmikach zamieszczanych w social mediach Sali Zabaw Arek, które mogą zostać  publikowane przez Centrum Gier i Zabaw z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Słubickiej 18 tj. Sali Zabaw Arek zlokalizowaną w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 22

 31. W Sali Zabaw Arek obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.

 32. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu alkoholu, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.

 33. Osoby: naruszające swoim agresywnym zachowaniem godność osobistą innych osób: zakłócające porządek publiczny, nieprzestrzegające  zapisów niniejszego Regulaminu oraz pozostałych instrukcji użytkowania atrakcji/urządzeń: niestosujące się do uwag i zaleceń personelu Sali Zabaw będą usunięte z terenu obiektu przez powiadomione służby porządkowe. Personel Sali Zabaw Arek może odmówić wstępu osobom wskazującym swoim zachowaniem na spożycie alkoholu lub osobom, które swoim zachowaniem mogą stanowić zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie obiektu.

 34. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim naszym klientom oraz personelowi Sali Zabaw w obiekcie został zainstalowany monitoring.

 35. Wszelkie dane uzyskane od naszych klientów przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018 r., przy czym więcej informacji na ten temat zamieszczono na stronie internetowej salazabaw.com.pl.

 36. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane do bezzwłocznego podporzadkowania się ogłaszanym komunikatom, a w szczególności komunikatom ewakuacyjnym.

 37. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek niezwłocznie (jeszcze podczas swojego pobytu w Sali Zabaw) zawiadomić personel o wszelkich zdarzeniach (wypadek, upadek, przewrócenie, uderzenie przez inne dziecko itp.), w których dojdzie do uszkodzenia ciała lub mienia dziecka lub innego uszczerbku, który może być podstawą kierowania roszczeń w stosunku do Centrum Gier i Zabaw – Sali Zabaw Arek, personelu Sali Zabaw, a także osób trzecich. Roszczenia zgłaszane po opuszczeniu Sali Zabaw Arek mogą być uznane za dotyczące zdarzeń nie powstałych na terenie Sali Zabaw Arek.

 38. Wszelkie reklamacje dotyczące realizowanych usług klienci mogą zgłaszać na bieżąco w recepcji Sali Zabaw u Lidera Zmiany, który udzieli informacji na temat sposobu ich złożenia i trybu rozpatrzenia. Podstawą zgłoszenia reklamacji przez klienta jest potwierdzenie wniesienia opłaty za reklamowaną usługę.

 

 

 

 

Regulamin organizacji urodzin

 

 1. Regulamin organizacji przyjęć urodzinowych określa prawa i obowiązki organizatora oraz osób uczestniczących w przyjęciu, które odbywa się w Sali Zabaw Arek.

 2. Wpłata zadatku (przelewem, kartą, gotówką) jest jednoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu organizacji urodzin, stanowiąc jednocześnie integralną część zawartej umowy urodzinowej.

 3. Organizatorem przyjęcia urodzinowego jest osoba, która dokonała rezerwacji takiej usługi w Sali Zabaw Arek i w imieniu własnym zaprasza na przyjęcie urodzinowe gości tj, dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych, przy czym ich liczba nie powinna przekraczać liczby dzieci obecnych na przyjęciu.

 4. Organizator ponosi wszelką odpowiedzialność za zaproszonych przez siebie gości do Sali Zabaw Arek.

 5. Organizator przyjęcia zobowiązany jest do stawienia się w Recepcji Sali Zabaw na 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia.

 6. Dzieci, które uczestniczą w przyjęciu bez obecności swojego rodzica/prawnego opiekuna pozostają pod nadzorem organizatora przyjęcia.

 7. Organizator przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom pozostawiającym dziecko na urodzinach informację z numerem telefonu do siebie-Organizatora oraz godzinę zakończenia przyjęcia.

 8. Wykupienie biletu urodzinowego upoważnia do korzystania z wszystkich atrakcji Sali Zabaw poza automatami na monety.

 9. Organizator przyjęcia może skorzystać z dodatkowo płatnych usług: Asystenta Urodzinowego lub Animatora.

 10. Organizator urodzin zobowiązany jest do przebywanie na terenie Sali Zabaw przez cały czas trwania przyjęcia, aż do momentu opuszczenia obiektu przez ostatniego uczestnika przyjęcia lub upewnienia się, że pozostaje on pod nadzorem rodziców/prawnych opiekunów.

 11. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w Recepcji Sali Zabaw w dniu przyjęcia urodzinowego. Reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia jest potwierdzenie wniesienia opłaty za tę usługę oraz wypełnienie protokołu reklamacyjnego. Odpowiedź na złożoną reklamację nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 12. Rezerwacja wstępna (telefoniczna) terminu przyjęcia urodzinowego jest ważna od momentu dokonania rezerwacji przez następne 3 dni.

 13. W okresie świątecznym obowiązują ceny weekendowe.

 14. Przy podpisaniu umowy należy wpłacić zadatek w wysokości 200,00 zł w Recepcji Sali Zabaw lub przelewem na konto Centrum Gier i Zabaw, 53-615 Wrocław, ul. Słubicka 18, numer konta Bank Millennium 34 1160 2202 0000 0000 4938 2407. W tytule przelewu należy wpisać godzinę i datę przyjęcia oraz imię dziecka, jego wiek i przesłać potwierdzenie przelewu na adres e-mail: salazabawarek@interia.pl.

 15. Uiszczenie zadatku jest gwarancją dokonania rezerwacji. Nie należy opłacać całej wartości usługi przed przyjęciem. Pozostałą kwotę należności opłaca się w dniu przyjęcia.

 16. W przypadku anulowania rezerwacji terminu przyjęcia urodzinowego zadatek nie podlega zwrotowi.

 17. Liczba uczestników na przyjęciu mniejsza niż minimalna liczba osób nie skutkuje obniżeniem opłaty za minimalną liczbę uczestników przyjęcia.

 18. Organizator dokonuje opłaty za faktyczną liczbę uczestników przyjęcia nie mniejszą jednak niż minimalna liczba uczestników.

 19. W przypadku przybycia większej liczby gości niż deklarowana Organizator dopłaca za każdą kolejną osobę zgodnie z obowiązującym cennikiem biletów urodzinowych.

 20. Wszelkie zmiany dotyczące liczby zaproszonych gości, dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej dzień przed przyjęciem do godziny 18.00, dzwoniąc pod nr. tel. 68 453 70 88.

 21. Urodziny są realizowane w wyznaczonych miejscach w Sali Zabaw. Istnieje możliwość zorganizowania przyjęcia urodzinowego w Salce Rodzinnych Spotkań, na piętrze. Warunkiem jest wniesienie dodatkowej opłaty za wynajem Salki zgodnie z aktualnym cennikiem oraz spełnienie wszystkich pozostałych zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie. 

 22. Przełożenie terminu przyjęcia bez konsekwencji utraty zadatku możliwe jest dwukrotnie na trzy dni przed terminem pierwotnie ustalonym.

 23. Organizator przyjęcia zobowiązuje się do poinformowania pracownika Recepcji o wszelkich szczególnych wymogach, takich jak: niepełnosprawności psycho-ruchowe, alergie lub inne przeciwskazania w odniesieniu do dzieci uczestniczących w przyjęciu. Przekazanie takich informacji powinno nastąpić nie później niż 3 dni przed datą przyjęcia.

 24. W sytuacji, gdy realizacja umowy jest niemożliwa z przyczyn niezależnych, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, zadatek zostanie zwrócony przelewem na wskazane przez klienta konto bankowe. Środki zostaną przelane w terminie 60 dni od dnia złożenia pisemnej decyzji klienta o rozwiązaniu umowy. Klient ma możliwość przeniesienia urodzin na inny termin lub otrzymania vouchera na poczet realizacji usług w innym terminie.

 25. Istnieje możliwość wniesienia przez Organizatora własnego ciasta (kupionego lub własnego wyrobu) i owoców. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne Organizator urodzin ponosi całkowitą odpowiedzialność za wnoszone i przygotowane przez siebie wypieki.

 26. Bezpośrednio po zakończeniu przyjęcia urodzinowego Organizator zobowiązany jest spakowania wszelkiego należącego do niego mienia. Poczęstunek bezpośrednio po zakończeniu przyjęcia jest utylizowany, jeżeli Organizator nie zgłosi woli jego spakowania i zabrania.

 27. Sala Zabw Arek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu.

 28. Wszystkich uczestników przyjęcia obowiązuje Regulamin Sali Zabaw Arek oraz Instrukcje użytkowania poszczególnych atrakcji/urządzeń.

 29. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Gości Sali Zabaw Arek w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 22 jest Centrum Gier i Zabaw z siedzibą we Wrocławiu, 53-615 ul Słubicka 18, NIP 929 10 73 881.

 30. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi od 25.05. 2018 roku przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE.L Nr 119), a także w Ustawie o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r.

 31.  Sposób przetwarzania danych osobowych, których Centrum Gier i Zabaw jest Administratorem oraz prawa i żądania osób, których dane są przetwarzane opisany jest w Klauzuli Informacyjnej RODO zamieszczonej na stronie internetowej www.salazabawarek.com.pl.

 32. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie od Sali Zabaw Arek w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 22 informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; w tym celu udostępniam adres swojej poczty elektronicznej. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych opisanych prosimy o przesłanie informacji zwrotnej „nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Sali Zabaw Arek”. Zostałem/am  poinformowany/na o prawie do odwołania w dowolnym momencie wyrażonej zgody. 

 

 

 

Regulamin grup zorganizowanych

 

 

 1. Sala Zabaw Arek obsługuje grupy szkolne, przedszkolne oraz inne grupy zorganizowane dzieci w wieku do 16 roku życia, liczące nie mniej niż 20 osób.

 2. Przyjęcie grupy zorganizowanej odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji z określeniem:

 • terminu i godziny przyjazdu;

 • nazwy i adresu placówki;

 • danych kontaktowych opiekuna/zgłaszającego (imię i nazwisko, nr telefonu oraz e-mail),

 • liczby dzieci i wieku.

 1.  Obsługa grup odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w uzgodnionych przedziale czasowym.

 2. Przed rozpoczęciem pobytu w Sali Zabaw Arek opiekunowie zobligowani są do podania liczby dzieci oraz uiszczenia opłaty za wstęp zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.salazabawarek.com.pl.

 3.  W przypadku przyjazdu grupy poniżej minimalnej liczby dzieci opłata pobierana jest w wysokości za minimalną liczbę dzieci czyli za 20 osób.

 4. Naliczenie opłaty za pobyt dzieci w Sali Zabaw następuje na podstawie zarejestrowanej liczby dzieci w dniu przyjazdu.

 5. W celu sprawowania opieki nad dziećmi wychowawcy i opiekunowie wchodzą do Sali Zabaw bezpłatnie.

 6. W ramach wejścia grupowego dzieci korzystają ze wszystkich atrakcji tj. konstrukcji zabawowej, wystrzałowych armatek, toru przeszkód Park Strażaka i Wulkanu. Pobyt grupy w Sali Zabaw trwa łącznie 2,5 godziny.

 7. Grupa może skorzystać ze strefy trampolin. Wymagane jest posiadanie dodatkowych skarpetek z silikonową powierzchnią antypoślizgową. Zasady korzystania z atrakcji określa Instrukcja użytkowania strefy trampolin.

 8. Pracownik Sali Zabaw wprowadzając grupę omawia zasady bezpiecznego korzystania z wszystkich atrakcji.

 9. Dopuszczalne jest przebywanie na obiekcie kilku grup jednocześnie (200 osób).

 10. Dopuszczalne jest spóźnienie przyjazdu grupy do 15 minut, natomiast przekroczenie tego czasu powoduje rozpoczęcie czasu pobytu grupy w Sali Zabaw.  

 11. Dzieci wchodzą do Sali Zabaw w skarpetkach. Wszyscy dorośli zobowiązani są do założenia ochraniaczy na obuwie lub zdjęcia butów i pozostawienia ich w szatni. Jeśli dziecko nie ma skarpetek może je kupić w Recepcji Sali Zabaw.

 12.  Dzieci nie mogą podczas zabawy posiadać biżuterii, saszetek na szyję lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.

 13. Sala Zabaw Arek nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy.

 14.  Wszystkich uczestników grupy obowiązują zapisy Regulaminu Sali Zabaw Arek.