Повні правила PDF UK

Full regulations PDF EN

Pełen regulamin PDF PL

©2020 Sala Zabaw Piotruś, ul. Słubicka 18, 53-615 Wrocław

REGULAMIN SALI ZABAW Piotruś

Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa przygotowaliśmy regulamin, który obowiązuje w Sali Zabaw Piotruś.

Prosimy o respektowanie jego zapisów, a także o przestrzeganie wszelkich wskazówek oraz zaleceń personelu. 

 

 

 1. Podmiotem zarządzającym obiektem Sala Zabaw Piotruś we Wrocławiu przy ul. Słubicka 18 w Centrum Handlowym TGG jest Centrum Zabaw z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Słubickiej 18, NIP 9291775212.

 2. Wszystkie osoby dorosłe korzystające z Sali Zabaw Piotruś we Wrocławiu przy ul. Słubicka 18 zobligowane są do zapoznania się z treścią Regulaminu Sali Zabaw Piotruś oraz wszelkich instrukcji użytkowania poszczególnych atrakcji/urządzeń, które znajdują się na stronie internetowej www.salazabaw.com.pl oraz są wywieszone przy wejściu oraz na terenie obiektu. Na naszej stronie internetowej umieszczone zostały również informacje dotyczące przetwarzania danych naszych klientów.

 3. Warunkiem korzystania z wszystkich atrakcji Sali Zabaw Piotruś we Wrocławiu jest zapoznanie się z Regulaminem Sali Zabaw oraz instrukcjami użytkowania poszczególnych atrakcji/urządzeń w obiekcie.

 4. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją zapisów Regulaminu Sali Zabaw Piotruś oraz instrukcji użytkowania poszczególnych atrakcji/urządzeń w obiekcie.

 5. Dorośli opiekunowie zobowiązani są do przekazania swoim podopiecznym wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z wszystkich atrakcji/urządzeń w Sali Zabaw Piotruś.

 6. Warunkiem wejścia do Sali Zabaw Piotruś jest zakup biletu wstępu zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym się przy recepcji oraz na stronie internetowej www.salazabaw.com.pl.

 7. Przy wyjściu z Sali Zabaw dorośli opiekunowie zobowiązani są do okazania biletu wstępu, celem weryfikacji wykupionego czasu zabawy.

 8. Zakupując bilet wstępu (1-godzinny; 2-godzinny) dorosły opiekun dziecka decyduje o planowanym czasie jego zabawy. Nie ma możliwości dopłaty do zakupionego biletu wstępu, celem przedłużenia czasu zabawy. W razie przekroczenia czasu zabawy, wynikającego z posiadanego biletu wstępu, lub braku biletu, klient zobowiązany jest do zakupienia nowego biletu wstępu i wykorzystania przysługującego jeszcze czasu zabawy. 

 9. Za wstęp nie płacą osoby dorosłe – rodzice i prawni opiekunowie – natomiast wszystkie dzieci samodzielnie chodzące oraz młodzież do ukończenia 18 roku życia są zobowiązane do zakupienia biletu wstępu.

 10. Przed wejściem do Sali Zabaw, przy zakupie biletu wstępu dorośli opiekunowie zobowiązani są do pozostawienia w szatni dowolnej części ubioru dziecka (kurtka, czapka, obuwie etc.).      

 11. Przez cały czas zabawy i pobytu na terenie Sali Zabaw dziecko pozostaje pod ścisłym nadzorem rodzica lub prawnego opiekuna.

 12. Przy zakupie biletu bez limitu czasu od poniedziałku do piątku w okresie roku szkolnego oraz w okresie wakacji (przez cały tydzień) można ponownie wejść na bilet zakupiony w tym samym dniu.

 13. Korzystając z atrakcji/urządzeń wszyscy użytkownicy powinni bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania danej atrakcji/urządzenia oraz do wskazówek i zaleceń personelu.

 14. Żadne dziecko bawiące się w Sali Zabaw Piotruś nie może swoim zachowaniem zagrażać bezpieczeństwu innych dzieci. Zadbać o to mają jego rodzice lub opiekunowie.

 15. Maluszki, które nie umieją jeszcze chodzić, bawią się w Sali Zabaw Piotruś za darmo, zawsze w towarzystwie rodziców lub opiekunów.

 16. Opiekun dziecka musi być osobą pełnoletnią, co oznacza, że nie można pozostawić dziecka pod opieką niepełnoletniego rodzeństwa. Obsługa Sali Zabaw Piotruś ma prawo to zweryfikować, prosząc o okazanie dokumentu tożsamości.

 17. W razie pozostawienia dziecka bez opieki i opuszczenia obiektu przez opiekunów, o fakcie tym zostaną poinformowane odpowiednie służby.

 18. Podpisane oświadczenie przez rodzica/opiekuna umożliwia pozostawienie dziecka powyżej 4 r.ż. na własną odpowiedzialność.

 19. Dzieci i dorośli bawią się bez obuwia, ale nie na bosaka – wymagane są skarpetki na przebranie, czyste/nowe. Dorośli pozostający w obuwiu proszeni są o zakładanie na obuwie bezpłatnych ochraniaczy.

 20. Ostatnie wejście do Sali Zabaw może nastąpić najpóźniej na godzinę przed zamknięciem obiektu.

 21. Wszystkie osoby korzystające z usług Sali Zabaw zobowiązane są do rozliczenia się z nich i opuszczenia obiektu najpóźniej do 15 minut po godzinie jego zamknięcia.

 22. Przed wejściem do Sali Zabaw należy wyjąć z buzi gumę do żucia i wyrzucić ją do kosza.

 23. Opiekunowie zobowiązaniu są pozdejmować dzieciom i zabezpieczyć: okulary, zegarki, łańcuszki lub jakiekolwiek ostre i niebezpieczne przedmioty.

 24. Z usług Sali Zabaw Piotruś mogą korzystać wyłącznie dzieci i opiekunowie zdrowi.

 25. Przed wejściem na Salę Zabaw dorośli mają obowiązek zdezynfekować swoje ręce, natomiast dzieci powinny umyć ręce wodą z mydłem przed i po zabawie.

 26. Podczas kichania/kaszlu zaleca się zasłanianie ust (chusteczką lub swoim przedramieniem).

 27. Zabrania się wnoszenia przez dziecko do Sali Zabaw własnych zabawek, czy też innych przedmiotów przyniesionych z domu.

 28. W Sali Zabaw Piotruś zabrania się wnoszenia i spożywania jedzenia niezakupionego na terenie Sali Zabaw Piotruś, a w szczególności posiłków typu: dania obiadowe, pizza czy fast foody.

 29. Nie zapewniamy wykwalifikowanej obsługi kelnerskiej. Produkty zakupione w barku Sali Zabaw donosimy na prośbę i odpowiedzialność zamawiającego.

 30. W razie nieprzewidzianej sytuacji, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zobowiązują się do niezwłocznego posprzątania wszelkich jego wydalin (mocz, kał, wymiociny), natomiast personel Sali Zabaw udostępni wszelkie potrzebne do tego akcesoria. W przypadku odmowy, prawny opiekun dziecka zostanie obciążony kosztami zabezpieczenia i profesjonalnego usunięcia skutków tego typu zanieczyszczeń. Celem pozyskania jego danych personalnych Sali Zabaw zastrzega sobie prawo wezwania odpowiednich służb porządkowych.

 31. Zaleca się pozostawienie wózków dziecięcych w wyznaczonym miejscu przy szatni. Wyjątkowo, za zgodą personelu i po umyciu (zdezynfekowaniu) powierzchni kół jest możliwość wprowadzenia wózka do Sali Zabaw pod warunkiem ustawienia go niezwłocznie w ustronnym miejscu.

 32. Informujemy, że za rzeczy pozostawione w kieszeniach okryć wierzchnich, które przechowujemy w naszej szatni, nie ponosimy odpowiedzialności.

 33. Rodzice, prawni opiekunowie dziecka zakupując bilet wstępu do Sali Zabaw Piotruś, wyrażają zgodę na publikację swoich wizerunków w materiałach promocyjno-marketingowych Sali Zabaw Piotruś w rozumieniu zdjęcia lub filmu z imprezy okolicznościowej, dopuszczając tym samym możliwość, że z uwagi na charakter prowadzonej przez Salę Zabaw Piotruś działalności, wizerunek ich lub wizerunek ich dzieci mogą pojawiać się na zdjęciach lub w filmikach zamieszczanych w social mediach Sali Zabaw Piotruś, które mogą zostać  publikowane przez Centrum Zabaw z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Słubickiej 18 tj. Sali Zabaw Piotruś zlokalizowaną we Wrocławiu przy ul. Słubicka 18.

 34. W Sali Zabaw Piotruś obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.

 35. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu alkoholu, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.

 36. Osoby: naruszające swoim agresywnym zachowaniem godność osobistą innych osób: zakłócające porządek publiczny, nieprzestrzegające  zapisów niniejszego Regulaminu oraz pozostałych instrukcji użytkowania atrakcji/urządzeń: niestosujące się do uwag i zaleceń personelu Sali Zabaw będą usunięte z terenu obiektu przez powiadomione służby porządkowe. Personel Sali Zabaw Piotruś może odmówić wstępu osobom wskazującym swoim zachowaniem na spożycie alkoholu lub osobom, które swoim zachowaniem mogą stanowić zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie obiektu.

 37. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim naszym klientom oraz personelowi Sali Zabaw w obiekcie został zainstalowany monitoring.

 38. Wszelkie dane uzyskane od naszych klientów przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018 r., przy czym więcej informacji na ten temat zamieszczono na stronie internetowej salazabaw.com.pl.

 39. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane do bezzwłocznego podporzadkowania się ogłaszanym komunikatom, a w szczególności komunikatom ewakuacyjnym.

 40. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek niezwłocznie (jeszcze podczas swojego pobytu w Sali Zabaw) zawiadomić personel o wszelkich zdarzeniach (wypadek, upadek, przewrócenie, uderzenie przez inne dziecko itp.), w których dojdzie do uszkodzenia ciała lub mienia dziecka lub innego uszczerbku, który może być podstawą kierowania roszczeń w stosunku do Centrum Zabaw – Sali Zabaw Piotruś, personelu Sali Zabaw, a także osób trzecich. Roszczenia zgłaszane po opuszczeniu Sali Zabaw Piotruś mogą być uznane za dotyczące zdarzeń nie powstałych na terenie Sali Zabaw Piotruś.

 41. Wszelkie reklamacje dotyczące realizowanych usług klienci mogą zgłaszać na bieżąco w recepcji Sali Zabaw u Lidera Zmiany, który udzieli informacji na temat sposobu ich złożenia i trybu rozpatrzenia. Podstawą zgłoszenia reklamacji przez klienta jest potwierdzenie wniesienia opłaty za reklamowaną usługę.

 

 Regulamin organizacji urodzin 

 

 1. Regulamin organizacji przyjęć urodzinowych określa prawa i obowiązki organizatora oraz osób uczestniczących w przyjęciu, które odbywa się w Sali Zabaw Piotruś.

 2. Wpłata zadatku (przelewem, kartą, gotówką) jest jednoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu organizacji urodzin, stanowiąc jednocześnie integralną część zawartej umowy urodzinowej.

 3. Organizatorem przyjęcia urodzinowego jest osoba, która dokonała rezerwacji takiej usługi w Sali Zabaw Piotruś i w imieniu własnym zaprasza na przyjęcie urodzinowe gości tj, dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych, przy czym ich liczba nie powinna przekraczać liczby dzieci obecnych na przyjęciu.

 4. Organizator ponosi wszelką odpowiedzialność za zaproszonych przez siebie gości do Sali Zabaw Piotruś.

 5. Czas trwania imprezy urodzinowej to 2 godziny. Organizator przyjęcia zobowiązany jest do stawienia się w Recepcji Sali Zabaw na 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia. Zaproszeni goście urodzinowi mogą wejść najwcześniej 5 min. przed godziną rozpoczęcia imprezy.

 6. Dzieci, które uczestniczą w przyjęciu bez obecności swojego rodzica/prawnego opiekuna pozostają pod nadzorem organizatora przyjęcia.

 7. Organizator przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom pozostawiającym dziecko na urodzinach informację z numerem telefonu do siebie-Organizatora oraz godzinę zakończenia przyjęcia.

 8. Wykupienie biletu urodzinowego upoważnia do korzystania z wszystkich atrakcji Sali Zabaw poza automatami na monety.

 9. Organizator urodzin zobowiązany jest do przebywanie na terenie Sali Zabaw przez cały czas trwania przyjęcia, aż do momentu opuszczenia obiektu przez ostatniego uczestnika przyjęcia lub upewnienia się, że pozostaje on pod nadzorem rodziców/prawnych opiekunów.

 10. Po wcześniejszej rezerwacji wstępnej (tel./mailowa) należy podpisać umowę i wpłacić zadatek najpóźniej 14 dni przed terminem imprezy. Rezerwacja wstępna dokonana w czasie krótszym niż 14 dni wygaśnie po 3 dniach, jeśli nie zostanie podpisana umowa i wpłacony zadatek.

 11. W okresie świątecznym obowiązują ceny weekendowe.

 12. Przy podpisaniu umowy należy wpłacić zadatek w wysokości 200,00 zł w Recepcji Sali Zabaw lub przelewem na konto Centrum Zabaw, 53-615 Wrocław, ul. Słubicka 18, numer konta Bank Millennium 09116022020000000464734335. W tytule przelewu należy wpisać godzinę i datę przyjęcia oraz imię dziecka, jego wiek i przesłać potwierdzenie przelewu na adres e-mail: salazabawpiotrus@interia.pl.

 13. Uiszczenie zadatku na miejscu lub przelewem wraz z przesłanym potwierdzeniem przelewu jest gwarancją dokonania rezerwacji. Nie należy opłacać całej wartości usługi przed przyjęciem. Pozostałą kwotę należności opłaca się w dniu przyjęcia.

 14. Zakup biletu wstępu indywidualnego nie upoważnia do organizacji imprezy urodzinowej/zorganizowanej. Próba organizacji takiej imprezy bez podpisanej wcześniej umowy będzie skutkować nałożeniem przez personel Sali Zabaw dodatkowych opłat zgodnie z aktualnym cennikiem urodzin, a w razie konieczności wezwaniem odpowiednich służb porządkowych.

 15. W przypadku anulowania rezerwacji terminu przyjęcia urodzinowego zadatek nie podlega zwrotowi.

 16. Liczba uczestników na przyjęciu mniejsza niż minimalna liczba osób nie skutkuje obniżeniem opłaty za minimalną liczbę uczestników przyjęcia.

 17. Organizator dokonuje opłaty za faktyczną liczbę uczestników przyjęcia nie mniejszą jednak niż minimalna liczba uczestników.

 18. Organizator przyjęcia może skorzystać z dodatkowo płatnych usług: atrakcji urodzinowych, animatora, asystenta urodzinowego, które rezerwuje podpisując umowę. Po podpisaniu umowy lub rezerwacji zdalnej (przelew zadatku) również jest taka możliwość, jednak bez gwarancji realizacji zamówienia. Należy wówczas przesłać sms (pod nr tel. 732 470 933): atrakcje dodatkowe - najpóźniej na 2 dni przed przyjęciem do godziny 18.00, animator i asystent urodzin - najpóźniej na 10 dni przed terminem. Rezygnacji można dokonać na dzień przed terminem urodzin do godziny 18.00. W przypadku rezygnacji w dniu przyjęcia z: 1) atrakcji dodatkowych zostanie doliczona opłata 50 zł; 2) animatora lub asystenta urodzin zostanie doliczona opłata 50% wartości usługi. ***Organizator zastrzega sobie prawo do niewywiązania się z usługi atrakcji dodatkowych/animatora/asystenta z przyczyn losowych - nieprzewidzianych np. absencji chorobowej pracownika.

 19. Przyjęcie może się odbyć maksymalnie dla dwóch jubilatów tylko przy miejscu urodzinowym z tyłu sali zabaw. W przypadku urodzin z dwoma jubilatami min. liczba dzieci wynosi 12 dzieci. Przy miejscu urodzinowym mogą stać maksymalnie dwa krzesła tematyczne dla jubilatów.

 20. Promocja "Jubilat gratis" dotyczy urodzin z jednym jubilatem. 

 21. W przypadku przybycia większej liczby gości niż deklarowana Organizator dopłaca za każdą kolejną osobę zgodnie z obowiązującym cennikiem biletów urodzinowych.

 22. Wszelkie zmiany dotyczące liczby zaproszonych gości, dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej dzień przed przyjęciem do godziny 18.00, dzwoniąc pod nr. tel. 71 792 71 01.

 23. Urodziny są realizowane w wyznaczonych miejscach w Sali Zabaw.

 24. Przełożenie terminu przyjęcia bez konsekwencji utraty zadatku możliwe jest dwukrotnie na trzy dni przed terminem pierwotnie ustalonym.

 25. Organizator przyjęcia zobowiązuje się do poinformowania pracownika Recepcji o wszelkich szczególnych wymogach, takich jak: niepełnosprawności psycho-ruchowe, alergie lub inne przeciwskazania w odniesieniu do dzieci uczestniczących w przyjęciu. Przekazanie takich informacji powinno nastąpić nie później niż 3 dni przed datą przyjęcia.

 26. Istnieje możliwość przedłużenia przyjęcia o kolejną godzinę w cenie aktualnie obowiązującej za min. liczbę dzieci bez gwarancji miejsca. Warunki przedłużenia przyjęcia o dwie godziny z gwarancją miejsca: 1) Cena według cennika urodzin 2) Zadatek wynosi podwójną kwotę min. liczby dzieci; 3) W przypadku przenosin urodzin impreza w kolejnych terminach odbędzie się w czasie standardowym (2h).

 27. W sytuacji, gdy realizacja umowy jest niemożliwa z przyczyn niezależnych, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, zadatek zostanie zwrócony przelewem na wskazane przez klienta konto bankowe. Środki zostaną przelane w terminie 60 dni od dnia złożenia pisemnej decyzji klienta o rozwiązaniu umowy. Klient ma możliwość przeniesienia urodzin na inny termin lub otrzymania vouchera na poczet realizacji usług w innym terminie.

 28. Istnieje możliwość wniesienia przez Organizatora własnego ciasta (kupionego lub własnego wyrobu) i owoców. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne Organizator urodzin ponosi całkowitą odpowiedzialność za wnoszone i przygotowane przez siebie wypieki.

 29. Istnieje możliwość wniesienia balonów na hel jednak muszą być odpowiednio zabezpieczone przed odlotem. W szatni sali zabaw są odpłatnie dostępne ciężarki.

 30. Zabrania się wnoszenia napojów gorących. Napoje gorące zamawiane są tylko w barku Sali Zabaw.

 31. Nie świadczymy wykwalifikowanej obsługi kelnerskiej. Produkty zakupione w barku Sali Zabaw donosimy na odpowiedzialność zamawiającego.

 32. Przyjęcie trwa najpóźniej półgodziny do godziny zamknięcia Sali Zabaw

 33. Bezpośrednio po zakończeniu przyjęcia urodzinowego Organizator zobowiązany jest do spakowania wszelkiego należącego do niego mienia. Poczęstunek bezpośrednio po zakończeniu przyjęcia jest utylizowany, jeżeli Organizator nie zgłosi woli jego spakowania i zabrania.

 34. Bezpośrednio po zakończeniu przyjęcia urodzinowego Organizator zobowiązany jest zwrócić wszystkie akcesoria udostępnione w ramach przyjęcia tj. misek, patery na torta.

 35. Sala Zabaw Piotruś nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu.

 36. Wszystkich uczestników przyjęcia obowiązuje Regulamin Sali Zabaw Piotruś oraz Instrukcje użytkowania poszczególnych atrakcji/urządzeń.

 37. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w Recepcji Sali Zabaw w dniu przyjęcia urodzinowego. Reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia jest potwierdzenie wniesienia opłaty za tę usługę oraz wypełnienie protokołu reklamacyjnego. Odpowiedź na złożoną reklamację nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 38. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Gości Sala Zabaw Piotruś we Wrocławiu przy ul. Słubicka 18 w Centrum Handlowym TGG jest Centrum Zabaw z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Słubickiej 18, NIP 9291775212.

 39. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi od 25.05. 2018 roku przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE.L Nr 119), a także w Ustawie o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r.

 40. Sposób przetwarzania danych osobowych, których Centrum Zabaw jest Administratorem oraz prawa i żądania osób, których dane są przetwarzane opisany jest w Klauzuli Informacyjnej RODO zamieszczonej na stronie internetowej www.salazabaw.com.pl.

 41. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie od Sali Zabaw Piotruś we Wrocławiu przy ul. Słubicka 18 informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; w tym celu udostępniam swoje dane kontaktowe. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych opisanych prosimy o przesłanie informacji zwrotnej „nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Sali Zabaw Piotruś”. Zostałem/am  poinformowany/na o prawie do odwołania w dowolnym momencie wyrażonej zgody. 

 

Regulamin grup zorganizowanych

 

 1. Sala Zabaw Piotruś obsługuje grupy szkolne, przedszkolne oraz inne grupy zorganizowane dzieci w wieku do 12 roku życia, liczące nie mniej niż 15 osób.

 2. Przyjęcie grupy zorganizowanej odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji z określeniem:

 • terminu i godziny przyjazdu;

 • nazwy i adresu placówki;

 • danych kontaktowych opiekuna/zgłaszającego (imię i nazwisko, nr telefonu oraz e-mail),

 • liczby dzieci i wieku.

 1. Obsługa grup odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w uzgodnionych przedziale czasowym.

 2. Rezerwacje w godzinach porannych poza godzinami otwarcia Sali Zabaw wymagane są wpłatą zadatku 100zł w Recepcji Sali Zabaw lub przelewem na konto Centrum Zabaw, 53-615 Wrocław, ul. Słubicka 18, numer konta Bank Millennium 09116022020000000464734335. W tytule przelewu należy wpisać godzinę i datę oraz nazwę placówki, potwierdzenie przelewu na adres e-mail: salazabawpiotrus@interia.pl.

 3. Przed rozpoczęciem pobytu w Sali Zabaw Piotruś opiekunowie zobligowani są do podania liczby dzieci oraz uiszczenia opłaty za wstęp zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.salazabaw.com.pl.

 4. W przypadku przyjazdu grupy poniżej minimalnej liczby dzieci opłata pobierana jest w wysokości za minimalną liczbę dzieci czyli za 15 osób.

 5. Naliczenie opłaty za pobyt dzieci w Sali Zabaw następuje na podstawie zarejestrowanej liczby dzieci w dniu przyjazdu.

 6. W celu sprawowania opieki nad dziećmi wychowawcy i opiekunowie wchodzą do Sali Zabaw bezpłatnie.

 7. W ramach wejścia grupowego dzieci korzystają ze wszystkich atrakcji tj. konstrukcji zabawowej, wystrzałowych armatek, zamku dmuchanego. Pobyt grupy w Sali Zabaw trwa łącznie 2 godziny.

 8. Pracownik Sali Zabaw wprowadzając grupę omawia zasady bezpiecznego korzystania z wszystkich atrakcji.

 9. Dopuszczalne jest przebywanie na obiekcie kilku grup jednocześnie (120 osób).

 10. Dopuszczalne jest spóźnienie przyjazdu grupy do 15 minut, natomiast przekroczenie tego czasu powoduje rozpoczęcie czasu pobytu grupy w Sali Zabaw. 

 11. Dzieci wchodzą do Sali Zabaw w skarpetkach. Wszyscy dorośli zobowiązani są do założenia ochraniaczy na obuwie lub zdjęcia butów i pozostawienia ich w szatni. Jeśli dziecko nie ma skarpetek może je kupić w Recepcji Sali Zabaw.

 12. Dzieci nie mogą podczas zabawy posiadać biżuterii, saszetek na szyję lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.

 13. Sala Zabaw Piotruś nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy.

 14. Wszystkich uczestników grupy obowiązują zapisy Regulaminu Sali Zabaw Piotruś.

 

 

Poniższe Instrukcje stanowią uzupełnienie Regulaminu Sali Zabaw Piotruś. Każdego użytkownika obowiązują zarówno zapisy zawarte w Regulaminie, jak i w poniższych Instrukcjach.

Dzieci od 2 do 12 roku życia – zawsze pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna

 

Instrukcja użytkowania Konstrukcji Zabawowej

od 4  r.ż. do 18 r.ż.

 

 1. Zabrania się wchodzenia w obuwiu na konstrukcję zabawową.

 2. Zabrania się wchodzenia na konstrukcję zabawową z gumą do żucia lub jakąkolwiek inną substancją w ustach.

 3. Wejście i zejście na konstrukcję zabawową może odbywać się tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

 4. Wszystkim korzystającym z zabawy na konstrukcji zaleca się swobodny strój sportowy, który będzie okrywać wszystkie części tułowia.

 5. Zabrania się wspinania po cienkich ochronnych siatkach.

 6. Zabrania się wchodzenia „pod prąd” zjeżdżalni, zjeżdżania parami lub w grupie, zjeżdżania z przedmiotami, wykonywania zjazdu na brzuchu lub z głową w dół. Zajazd jest dozwolony tylko w pozycji siedzącej, z rękoma wzdłuż tułowia.

 7. Zabrania się wchodzenia na zewnętrzną stronę zjeżdżalni.

 8. Zabrania się stania/przebywania, ustawiania przed wylotem oraz blokowania wylotu zjeżdżalni przedmiotami. 

 9. Zabrania się rzucania się plastikowymi piłeczkami.

 10. Zabrania się wnoszenia na konstrukcję zabawową przedmiotów, samochodzików, rowerków, plastikowych piłeczek i innych zabawek.

 11. Zabrania się wnoszenia na konstrukcję zabawową napojów i innych artykułów spożywczych.

 12. Przemieszczając się po konstrukcji zabawowej należy zachować ostrożność. Zabrania się popychania, przepychania i stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwa pozostałych osób korzystających z konstrukcji zabawowej.

 

Instrukcja użytkowania dmuchanego zamku „Małpka”

 

 1. Dmuchany zamek jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat.

 2. Max. Ilość dzieci korzystających – 10.

 3. Zabrania się wchodzenia na boczne ściany zamku dmuchanego.

 4. Zabrania się wchodzenia na dmuchany zamek z gumą do żucia lub jakąkolwiek inną substancją w ustach.

 5. Zaleca się ubranie sportowe bez żadnych ostrych, czy luźnych elementów, mogących zagrażać bezpieczeństwu skaczącemu dziecku.

 6. Sygnał gwizdka zobowiązuje wszystkich korzystających z dmuchanego zamku do natychmiastowego i bezwzględnego zaprzestania aktywności na dmuchanym zamku.

 7. Zabrania się wykonywania bardziej złożonych ewolucji – zwłaszcza SALT (fikołków w powietrzu).

 8. Zabrania się wszelkich przepychanek, walk oraz przeszkadzania innym korzystającym z dmuchanego zamku.

 9. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu dmuchanego zamku, tak by nie doszło do kolizji z innymi użytkownikami.  

 10. Zabrania się wnoszenia na dmuchany zamek zabawek, piłek itp.

 11. Korzystając z dmuchanego zamku należy bezwzględnie przestrzegać zalecanego przedziału wiekowego.

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Gości Sali Zabaw Piotruś we Wrocławiu przy ul. Słubicka 18 jest Centrum Zabaw z siedzibą we Wrocławiu, 53-615 ul Słubicka 18, NIP 9291775212.

W pełni szanujemy i chronimy Państwa dane osobowe i prywatność, przestrzegając przepisów, które regulują ochronę danych osobowych, w tym w szczególności wymienionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także w Ustawi o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r.

Cel przetwarzania danych osobowych

Powierzone dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie na użytek realizowanych przez Salę Zabaw Piotruś usług. Klient dobrowolnie nam je przekazuje, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie, w związku z tym, że dane te są niezbędne do przygotowania i wykonania zamówionej prze Klienta usługi. Pozyskane dane osobowe służą do:

 1. zawierania, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych związanych z obustronną umową;

 2. realizacji czynności na podstawie zgody udzielonej w sposób świadomy i dobrowolny;

 3. realizacji obowiązków prawnych, które ciążą na Administratorze danych osobowych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, procedowania reklamacji;

 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

 5. tworzenia analiz, zestawień, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora;

 6. realizacji pozostałych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz do wypełniania prawnie uzasadnionych potrzeb Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzaniu będą podlegać dane osobowe – imię. nazwisko, e-mail, numer telefonu i dane adresowe – ponieważ są one niezbędne do realizacji wymienionych powyżej celów i dane te Państwo dobrowolnie zgadzacie się udostępnić. 

Przekazane przez Państwa dane osobowe pozyskujemy w celu przygotowania oferty lub informacji, podpisania umowy, wystawienia Faktury VAT na sprzedawane usługi, czyniąc to każdorazowo na Państwa prośbę. 

Jednocześnie to Państwo jesteście uprawnieni do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Waszego dziecka poniżej 16 roku życia.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże w określonych sytuacjach może być konieczne np. ze względu na istotny cel związany z realizacją usługi np. jakim jest wypełnienie ewentualnych prawnych zobowiązań ciążących na naszej firmie np. w sytuacji  dziecka pozostawionego bez opieki w Sali Zabaw.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem wymienionych w polskim lub europejskim prawie służ państwowych w sytuacji ewentualnej kontroli. W szczególności dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko instytucje uprawnione na mocy prawa lub osoby upoważnione przez nas – personel Sali Zabaw Piotruś, który musi mieć umożliwiony dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. 

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane najdłużej przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym wyraziliście Państwo zgodę na ich udostepnienie i przetwarzanie.

Prawa Klientów Sali Zabaw Piotruś

 1. Mają Państwo prawo do dostępu do powierzonych nam danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia. W celu skorzystania z tych praw prosimy o kontakt pod adresem: salazabawpiotrus@interia.pl

 2. Uwzględniając Państwa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zobowiązujemy się do przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w sytuacji bardzo ważnych i prawnie uzasadnionych okoliczności, nadrzędnych wobec Państwa interesów oraz praw i wolności.

 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszyło przepisy krajowe i/lub europejskie dotyczące ochrony danych osobowych. Skargę możecie Państwa wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wszelką korespondencję w sprawie Państwa danych osobowych prosimy przesyłać na poniższe dane teleadresowe: Sala Zabaw Piotruś, ul. Słubicka 18, 53-615 Wrocław; tel. 71 453 70 88, e-mail: salazabawpiotrus@interia.pl

​​​​​